Kursportalen: Utbildningar från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Visa kurser och program

Ordförandeträffar
En god dialog med arbetsgivarorganisationens medlemmar är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Under ett antal år har arbetsgivarorganisationens stadgar bestämt att stiftsvisa arbetsgivarkonferenser ska hållas med valda ombud varje år. Många har upplevt att arbetsgivarkonferenserna varit intressanta och värdefulla men det finns också synpunkter som visar på att andra behov också finns. Stadgarna har nu ändrats för att skapa förutsättningar för att möjliggöra flera olika medlemsarrangemang. Styrelsen och kansliet är därför angelägna att under återstående mandatperiod träffa flera företrädare för medlemmarna än de valda ombuden till arbetsgivarkonferensen exempelvis ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar.

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Arbetsanpassning och rehabilitering lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att förebygga. När kan arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar?

På varje arbetsplats ska det finnas rutiner och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning. Det är viktigt att ta hänsyn till varje arbetstagares förutsättningar genom att till exempel anpassa arbetsförhållandena. I första hand ska arbetsgivaren göra det i förebyggande syfte innan någon blir sjuk av fysiska eller psykiska orsaker.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-19 09:30 - 16:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

Den har kursen vänder sig till dig som vill veta vad arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär i praktiken. Vilken bestämmanderätt har arbetsgivaren på arbetsplatsen?

I utbildningen ”Arbetsledningsrätten” går vi igenom arbetsgivarens ledningsrätt från anställning till avslut av anställning. Vi stärker dig i arbetsgivarrollen i form av teori och praktiska exempel. 

Nästa tillfälle
2024-09-26 10:00 - 16:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms

Utbildningen sträcker sig över nio månader och består av tredagarskurs vid ett tillfälle och tvådagarskurs vid två tillfällen. Vid varje kurstillfälle varvas teori med tillämpning. Stor vikt läggs vid att möta deltagarna utifrån deras erfarenheter och behov av kunskap i sin arbetsledande ställning. Utbildningen ger också goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Pris: 16 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-17 09:30
Stockholm
16 100 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa. För att förebygga skador och arbetsjukdomar och utveckla en god arbetsmiljö, så långt det är möjligt, är det viktigt att ha god kunskap om arbetsmiljöreglerna, ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och en kultur på arbetsplatsen som gör att alla tar ansvar för arbetsmiljön.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-17 09:30 - 16:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

Vill du bli en ännu bättre arbetsgivare? När du vet mer om lagar och Kyrkans kollektivavtal underlättar det arbetet på hemmaplan. Du undviker också att hamna i konfliktsituationer genom att du är säker på vad som gäller. Arbetsgivarfrågor/Arbetsrätt handlar om vårt arbetsrättsliga system med lagar, kollektivavtal och möjligheter till lokala alternativ.

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-24 09:30
Stockholm
4 200 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. På endagsutbildningen Arbetstider och schemaläggning lär du dig vilka möjligheter reglerna ger, och vilka begränsningar som finns. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-08 09:30 - 16:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

För att möta en ökad efterfrågan på ledarutvecklingsprogram för alla chefer och arbetsledare med personalansvar, lanseras nu  ett nytt tillskott och komplement till våra uppskattade i chefs- och ledarutvecklingsprogram, "Att leda sig själv och andra" med fokus på den personliga utvecklingen.

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Framför allt behöver ni veta varför ni är med i kommittén, vad syftet är med arbetet och vad lagar och förordningar på området säger. Med den här utbildningen får ni en bra grund till ett viktigt och roligt kommittéarbete.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-10 09:30 - 16:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms

I utbildningen "Avslut av anställning - personliga skäl" får du som chef, arbetsledare eller övriga företrädare för arbetsgivaren lära dig mer om flera olika sätt som en anställning kan avslutas på.
Under utbildningen fördjupar vi oss i frågor som du som arbetsgivare behöver tänka på vid uppsägning av personliga skäl (ej sjukdom) och avsked. Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? Vad innebär sakliggrundsbegreppet "sakliga skäl" med krav på misskötsel, medvetenhet och skada?

För att ge god vägledning och fördjupning i de regler som gäller och hur det ska hanteras arbetsrättsligt varvas föreläsningar med gruppövningar i utbildningen.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-01 09:00 - 12:30
På distans
1 000 kr exkl. moms

Chefs och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan är ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång av programmet startar varje höst.

Utvecklingsprogrammet omfattar 20 heldagar fördelade på 10 tillfällen under fyra terminer, och innehåller dialogföreläsningar, metodfördjupningar, litteraturstudier, övningar, reflektionstillfällen och arbete med konkreta praktikfall kopplat till din egen roll och sammanhang som chef.

Pris: 50 000 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Pris: 50 000 kr exkl. moms

Det finns inga kommande programstarter

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-16 09:30 - 16:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet inklusive risk- och friskfaktorer för att kunna tillämpa lagar och regler.

Pris: 8 400 kr exkl. moms

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Om du är ny lönehandläggare får du i denna utbildning grundläggande kännedom om lönebestämmelserna i Kyrkans AB. Som attesterande chef ska du efter denna utbildning känna dig trygg med att de löneunderlag du hanterar är riktiga.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-03 09:30 - 16:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Ordförandeträffar
En god dialog med arbetsgivarorganisationens medlemmar är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Under ett antal år har arbetsgivarorganisationens stadgar bestämt att stiftsvisa arbetsgivarkonferenser ska hållas med valda ombud varje år. Många har upplevt att arbetsgivarkonferenserna varit intressanta och värdefulla men det finns också synpunkter som visar på att andra behov också finns. Stadgarna har nu ändrats för att skapa förutsättningar för att möjliggöra flera olika medlemsarrangemang. Styrelsen och kansliet är därför angelägna att under återstående mandatperiod träffa flera företrädare för medlemmarna än de valda ombuden till arbetsgivarkonferensen exempelvis ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-30 08:00
På distans
0 kr exkl. moms

Ordförandeträffar
En god dialog med arbetsgivarorganisationens medlemmar är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Under ett antal år har arbetsgivarorganisationens stadgar bestämt att stiftsvisa arbetsgivarkonferenser ska hållas med valda ombud varje år. Många har upplevt att arbetsgivarkonferenserna varit intressanta och värdefulla men det finns också synpunkter som visar på att andra behov också finns. Stadgarna har nu ändrats för att skapa förutsättningar för att möjliggöra flera olika medlemsarrangemang. Styrelsen och kansliet är därför angelägna att under återstående mandatperiod träffa flera företrädare för medlemmarna än de valda ombuden till arbetsgivarkonferensen exempelvis ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar.

Nästa tillfälle
2024-09-06 13:00 - 14:30
På distans
0 kr exkl. moms

Denna e-utbildning ger dig som arbetsgivare grunderna i den svenska arbetsrätten enligt nya reglerna i LAS (lagen om anställningsskydd). Viktiga förändringar har skett inom visstidsanställningar och skäl till uppsägning.

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
300 kr exkl. moms

Pris: 300 kr exkl. moms

Som chef förväntas du godkänna tidrapporter, sjukfrånvaro och ledighetsansökningar. Ibland är det svårt att veta vad som gäller. På den här utbildningen lär du dig grunderna i lagar och kollektivavtal så att du känner dig trygg - både när du säger ja och när du säger nej.

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
300 kr exkl. moms

Det inspelade webbinariet går igenom de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.

E-utbildning
0 kr exkl. moms

Den sociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor i arbetslivet. Det här är en utbildning där du får fördjupade kunskaper om vad som är viktigt att göra för att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Bakgrund och syfte
Att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan innebär att man har ett ledaruppdrag i en komplex miljö. Kyrkoherden ansvarar för och leder den dagliga verksamheten med allt vad det innebär när det gäller den grundläggande uppgiften, begravningsverksamheten, fastighetsfrågor, ekonomi, arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, kulturarvsfrågor mm. Ofta i en mindre organisation med begränsade resurser och kompetens. Man ska agera som ledamot i kyrkorådet och samtidigt leda personal inom många yrkeskategorier. Allt detta i en organisation som står inför stora utmaningar de kommande åren.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) vill med utgångspunkt i det arbetsmiljöarbete som bedrivs, verka för att stärka kyrkoherdarna i ledarrollen så att de rustas för att klara både de utmaningar som finns i den dagliga verksamheten men också de utmaningar som kan förväntas under kommande år. Skao vill bidra till att hjälpa kyrkoherdarna att klar ledarskapet i det ensamma och komplexa ledaruppdraget och erbjuder ddärför ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram som bara vänder sig till kyrkoherdar.

Nästa tillfälle
2024-09-18 09:00
Oxelösund
45 000 kr exkl. moms

Pris: 11 000 kr exkl. moms

Utbildningen Kyrkoherde idag ger dig som ny i ditt uppdrag möjlighet att utveckla din förmåga till strategiskt ledarskap i samspel med medarbetare och förtroendevalda.

Kyrkoherde idag vänder sig till dig som arbetar som kyrkoherde och som varit i tjänst i upp till tre år. Den genomförs i samverkan mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Uppsala, Luleå och Skara stift och välkomnar sökanden från alla stift i landet.

Pris: 11 000 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-20 13:00 - 15:00
På distans
0 kr exkl. moms

Pris: 1 500 kr exkl. moms

I rollen som ledamot i kyrkoråd ingår ett arbetsgivaransvar. De förtroendevalda har därigenom det yttersta ansvaret för hur församlingen/pastoratet m. fl. uppträder som arbetsgivare.
I delegationsordningen och genom beslut ges kyrkoherden i uppdrag att praktiskt företräda, fatta beslut och agera i dessa frågor. De förtroendevalda ansvarar därefter för att följa upp fattade beslut.
Kyrkorådet måste ha de nödvändiga kunskaperna för att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Under utbildningen reder vi ut vad detta innebär och går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens ansvarsområden.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-15 09:30 - 16:00
På distans
2 100 kr exkl. moms

E-utbildningen Kyrkorådsordförande - att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd och tar sin utgångspunkt i sammanhanget, uppdraget och rollen. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.

Pris: 750 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-31 00:00 - 23:59
Blandat lärande
750 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Ledarskapsdag 

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-20 08:30 - 16:30
Stockholm
0 kr exkl. moms

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Lönebestämmelser och allmänna anställningsförmåner i kollektivavtal upplevs ofta som mycket komplicerade. I denna utbildning klargörs lönebestämmelser i Svenska kyrkans AB – Allmänna bestämmelser.

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-29 10:00
Stockholm
4 200 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säger diskrimineringslagen. Därför är alla arbetsgivare i Sverige, oavsett storlek, skyldiga att göra en lönekartläggning varje år. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har ett eget verktyg och en metod för detta som du lär dig på den här utbildningen.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-06 09:30 - 16:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Bestämmelser om inflytande på arbetsplatsen för arbetstagare finns framför allt i MBL. Utbildningen ger en tydlig redogörelse för förhandlingar och information samt går igenom andra för arbetsgivaren centrala frågor.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-10-14 09:30 - 16:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms

E-utbildningen MBL-förhandling - så går det till går igenom grunderna i medbestämmandelagen.
Chefsjurist Robert Svec och arbetsrättsjurist P G Forsberg lär ut de viktigaste begreppen och hur du som arbetsgivare ska hantera MBL-förhandlingar.

Utbildningen består av text och film samt ett antal övningar.

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl. 

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
300 kr exkl. moms

Pris: 7 500 kr exkl. moms

Nu startar Skao en utbildning för dig som är ny som chef.  Vi har tagit fram en utbildning, som fokuserar på tre viktiga områden när det gäller att vara arbetsgivarföreträdare och ha personalansvar som du behöver kunna hantera i din roll som chef. kommunikation/ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Pris: 7 500 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Ordförandeträffar
En god dialog med arbetsgivarorganisationens medlemmar är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Under ett antal år har arbetsgivarorganisationens stadgar bestämt att stiftsvisa arbetsgivarkonferenser ska hållas med valda ombud varje år. Många har upplevt att arbetsgivarkonferenserna varit intressanta och värdefulla men det finns också synpunkter som visar på att andra behov också finns. Stadgarna har nu ändrats för att skapa förutsättningar för att möjliggöra flera olika medlemsarrangemang. Styrelsen och kansliet är därför angelägna att under återstående mandatperiod träffa flera företrädare för medlemmarna än de valda ombuden till arbetsgivarkonferensen exempelvis ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-08 10:00 - 12:00
Digitalt
0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Ordförandeträffar
En god dialog med arbetsgivarorganisationens medlemmar är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Under ett antal år har arbetsgivarorganisationens stadgar bestämt att stiftsvisa arbetsgivarkonferenser ska hållas med valda ombud varje år. Många har upplevt att arbetsgivarkonferenserna varit intressanta och värdefulla men det finns också synpunkter som visar på att andra behov också finns. Stadgarna har nu ändrats för att skapa förutsättningar för att möjliggöra flera olika medlemsarrangemang. Styrelsen och kansliet är därför angelägna att under återstående mandatperiod träffa flera företrädare för medlemmarna än de valda ombuden till arbetsgivarkonferensen exempelvis ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar.

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-24 18:00 - 20:00
På distans
0 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön skapar grunden för resultatrika och sunda arbetsplatser.

Vi går igenom vad organisatorisk och social arbetsmiljö är, vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och hur det går att systematiskt arbeta med att främja hälsosam arbetsbelastning, arbetstidsförläggning samt socialt samspel på arbetsplatsen.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Välkommen till Skao:s e-utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. I den här utbildningen får du lära dig vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och tips på hur du kan göra.

Pris: 300 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

En utbildning för dig som har gått "Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka"

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

E-utbildningen Rätt bemanning för verksamhetens behov, går igenom grunderna i arbetet med omställning.
När en arbetsgivare ska göra en omställning, det vill säga förändra organisationen på ett sätt som påverkar personalen, uppstår ofta många frågor. Hur går omställningen till? I vilken ordning behöver vi förhandla, ta beslut och informera? Hur gör jag en riskbedömning inför ändring?

Utbildningen består av filmer, text- och bildpresentationer samt ett antal övningar. du har tillgång till utbildningen i 12 månader och genomför dsen vid din dator eller surfplatta när det passar dig.

E-utbildning
500 kr exkl. moms

E-utbildning som lär dig grunderna i lönekartläggning på mindre än trettio minuter.
Kursledare Mari Burell lotsar dig igenom de olika stegen i metoden.
Gå utbildningen var du vill, när du vill! Enkelt och effektivt!

Du har tillgång till utbildningen 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan  påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl. 

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
300 kr exkl. moms

Är du chef, HR eller skyddsombud? Då har du möjlighet att gå en ny e-utbildning om grunderna i "Skadligt bruk på arbetsplatsen", som berör hur alkohol och andra skadliga bruk påverkar arbetsmiljön och hur du som chef ska agera.
Vår samarbetspartner för denna utbildning är Alna som är experter på skadligt bruk på arbetsplatsen. Utbildningen är främst anpassad för dator men kan också genomföras på mobil eller läsplatta, när du har tid.

Pris: 1 000 kr exkl. moms

E-utbildning
1 000 kr exkl. moms

Nätverksträffar för dig som arbetar med personalfrågor/HR. Dessa träffar kompletterar de nationella HR-forum som arbetsgivarorganisationen haft digitalt sedan pandemin.

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

I utbildningen ”Svåra medarbetarsamtal” lär du dig mer om och tränar på svåra medarbetarsamtal under trygga former tillsammans andra chefer i Svenska kyrkan.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-06 10:00 - 15:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms

Bistår du chefer i din profession under svåra medarbetarsamtal? Vill du lära dig mer och öva dessa samtal?

I utbildningen ”Svåra medarbetarsamtal” lär du dig mer om och tränar på svåra medarbetarsamtal under trygga former tillsammans med andra HR-personer i Svenska kyrkan.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-09-10 10:00 - 15:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms

E-utbildningen ”Så här fyller du i anställningsavtalet” är ett stöd när du ska fylla i ett korrekt anställningsavtal enligt gällande lagkrav enligt LAS. De nya lagkraven gäller från och med 2022-10-01, ingångna avtal före detta datum behöver inte skrivas om.

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
300 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Lönebildning kan vara ett bra medel för att styra och utveckla verksamheten – eller ett nödvändigt ont. Med en genomtänkt lönepolitik  och tydliga kriterier kan det bli det förstnämnda. Men ska lönerna verkligen påverka resultat och mål, måste medarbetarna också känna till vad som gäller. På den här utbildningen går vi igenom hela processen – från lönepolitik och bedömning till fackliga förhandlingar och samtal med medarbetarna.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-21 09:30 - 16:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

Har du som förtroendevald känt ett sug efter att fördjupa dig i teologins värld? Känner du tvekan på grund av att du tyckt att den teologiska ”kostymen” varit lite för ”trång” så att den riskerar att stänga dörrar som i en folkkyrka borde stå öppna mot livets rikedom? Då är detta något för dig! 

Alla kommande kurstillfällen är fullbokade

Pris: 1 800 kr exkl. moms

Pris: 1 800 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.

Vad innebär ideellt engagemang i Svenska kyrkan? Vad är det för skillnad mellan anställdas arbete, förtroendevaldas uppdrag och ideellas engagemang och uppgifter? Hur ser gränsdragningen ut mellan dessa roller? Den här utbildningen reder ut begrepp och frågor som rör ideellt engagemang. Den förtydligar och exemplifierar de olika rollerna och fastställer gränsdragningen mellan dem.

Nästa tillfälle
2024-11-27 13:00
På distans
1 500 kr exkl. moms

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Våld och hot på arbetsplatsen är en svår men viktig arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren men självklart också för den som utsätts och som oroar sig för att bli utsatt. Arbetsgivare i Svenska kyrkan måste agera för att hindra hot och våld och hantera alla händelser som berör våld och hot. 
Utbildningen ”Våld och hot på arbetsplatsen” ger upplysning om de krav som ställs på arbetsplatsen och hur man kan agera, för att skapa trygghet och beredskap.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-11-26 09:30 - 16:00
Stockholm
2 100 kr exkl. moms