Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan

Chefs och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan är ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång av programmet startar varje höst.

Utvecklingsprogrammet omfattar 20 heldagar fördelade på 10 tillfällen under fyra terminer, och innehåller dialogföreläsningar, metodfördjupningar, litteraturstudier, övningar, reflektionstillfällen och arbete med konkreta praktikfall kopplat till din egen roll och sammanhang som chef.

Kursinnehåll

Utbildningens upplägg
Utbildningen löper över fyra terminer med fem utbildningstillfällen per läsår, två dagar per gång. Vid varje sådan delkurs varvas teori och tillämpning genom föreläsningar, litteraturseminarier, övningar och reflektion i anslutning till egna erfarenheter. Inför varje utbildningstillfälle skriver deltagarna ett PM utifrån litteraturen och den praktiska tillämpningsövningen, 2–3 sidor per tillfälle.

Arbetsform
Utvecklingsprogrammet är upplevelsebaserat och processinriktat. Fokus ligger på det personliga ledarskapet för att ge möjlighet till självkännedom. Vi arbetar med egen reflektion som följs upp genom dialog i små grupper och i storgrupp. Egna erfarenheter och praktikfall flätas samman med teorier och modeller. Utvecklingsprogrammet tar hjälp av systemisk- och gestaltgrundad teori. Systemteorin pekar på vikten av att utforska relationer och samspel mellan olika delar i ett system, t ex en grupp eller organisation, och att se helheter. Gestaltteorin fokuserar på individen som en meningsskapande och unik varelse med ett personligt ansvar, fri vilja och en strävan efter att växa och utvecklas.

Utbildningens innehåll
 • Ett utforskande och dialoginriktat ledarskap 
 • Kommunikation ur ett samskapande perspektiv 
 • Leda sig själv 
 • Gruppen och dess utveckling 
 • Makt och ansvarstagande 
 • Att leda i enlighet med kyrkans budskap 
 • Mål, delaktighet och inkludering 
 • Ledarskap och etisk hållning 
 • Konfliktens dynamik 
 • Min egen förändring och utveckling

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har en formell funktion som chef eller arbetsledare och som leder anställd personal. 

Kursmål

 • Se och navigera i det komplexa "system" av relationer, kopplingar och sammanhang som kännetecknar dagens organisationer. 
 • Hantera de olika situationer, uppgifter och utmaningar som möter dig som ledare och chef inom Svenska kyrkan. 
 • Initiera och leda utvecklingsinsatser som stärker och utvecklar dina medarbetare och den verksamhet du leder. 
 • Reflektera över dig själv och hur du hanterar de olika skiftande roller och positioner som det innebär att vara ledare och chef inom Svenska kyrkan. 
Syftet är att du ska utvecklas i din chefsroll, att de kompetenser och resurser som du och dina medarbetare besitter ännu bättre tas till vara, och att den verksamhet eller organisation du leder ska utvecklas inom ramen för Svenska kyrkans uppgift.

Övrigt

Utbildningstid 10 delkurser á 2 dagar som sträcker sig över 4 terminer

De olika programtillfällena genomförs i Stockholm (7 tillfällen), Uppsala (2 tillfällen) och i Sigtuna (1 tillfälle) Högskolepoäng Som deltagare är du inskriven som student vid Johannelunds teologiska högskola. Till dem som varit närvarande vid samtliga utbildningstillfällen utdelas intyg. Fullgjort deltagande ger 30 högskolepoäng i religionspedagogik, och behörighet för dig som präst att söka kyrkoherdetjänst inom Svenska kyrkan. Examinator är Tomas Nygren, lektor i systematisk teologi/TD vid Johannelunds teologiska högskola

Programledare:
Anna von Malmborg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, diplomerad gestaltpraktiker i organisation, många års erfarenhet som HR-chef och samordning för arbetsmiljö i Svenska kyrkan
Lars Carlsson, leg. psykoterapeut, organisationskonsult och pedagog, många års erfarenhet som ledare i en idéburen sektor.

Kontakt: Anna von Malmborg, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor och för anmälan, kontakta Helen Andersson, ​helen.andersson4@svenskakyrkan.se​​​
Vid fulltecknad utbildning, vänligen kontakta Helen Andersson för reservplats, 08-737 72 50 eller mejl, se ovan.

Svenskakyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Pris: 50 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
21 dagar mellan2023-10-04 10:30 - 17:302025-05-14 08:30 - 16:00
Visa kursdagar
Platser finns
50 000 kr exkl. moms