Ledarutveckling för kyrkoherdar

Bakgrund och syfte
Att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan innebär att man har ett ledaruppdrag i en komplex miljö. Kyrkoherden ansvarar för och leder den dagliga verksamheten med allt vad det innebär när det gäller den grundläggande uppgiften, begravningsverksamheten, fastighetsfrågor, ekonomi, arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, kulturarvsfrågor mm. Ofta i en mindre organisation med begränsade resurser och kompetens. Man ska agera som ledamot i kyrkorådet och samtidigt leda personal inom många yrkeskategorier. Allt detta i en organisation som står inför stora utmaningar de kommande åren.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (Skao) vill med utgångspunkt i det arbetsmiljöarbete som bedrivs, verka för att stärka kyrkoherdarna i ledarrollen så att de rustas för att klara både de utmaningar som finns i den dagliga verksamheten men också de utmaningar som kan förväntas under kommande år. Skao vill bidra till att hjälpa kyrkoherdarna att klar ledarskapet i det ensamma och komplexa ledaruppdraget och erbjuder ddärför ett kvalificerat ledarutvecklingsprogram som bara vänder sig till kyrkoherdar.

Kursinnehåll

Det kvalificerade ledarutvecklingsprogrammet för kyrkoherdar tar sin utgångspunkt i synsättet att ledarutveckling först och främst handlar om personlig utveckling och mognad. Att en fördjupad insikt om vad jag som ledare bär med mig i livet och hur det påverkar mig i ledarrollen, är ett viktigt fundament för ett framgångsrikt ledarskap. Ett fundament för att kunna leda sig själv och andra.

Man talar ofta om att man som ledare använder sig själv som verktyg. För oss betyder det en djup förståelse för hur man, utifrån sin person, påverkar andra och påverkas av andra. Men också en insikt om när man som chef ska utöva chefskap och hur samspelet mellan chefskap och ledarskap kan ske.

Många ledarskapsutbildningar utgår från olika metoder, verktyg eller specifika teoribildningar. Metoder och verktyg är viktiga instrument i ledarrollen, men blir kraftfulla först om den som använder dem, har en god insikt om när och hur de ska användas. Den insikten följer av en stor kännedom om den egna personen i ledarrollen. Den egna utvecklingen står därför i fokus genom hela programmet med deltagarna får också ta del av de olika verktyg som kan vara relevanta i olika situationer. Vedertagna och beprövade ledarskapsteorier finns som en röd tråd genom hela programmet. Feed-back och ledarskapskommunikation är viktiga inslag i programmet som också präglas av dialog, reflektion och delade erfarenheter, hela tiden med syftet att kunna vidga de egna perspektiven och fördjupa förståelsen för den egna ledarrollen. Genom programmet får deltagarna också en tillgång till ett utökat kollegialt nätverk över stiftsgränserna.

Programmet består av fem olika moduler om tre dagar där upplevelsebaserade moment varvas med teorier, reflektion och chefshandledning. Hela tiden med koppling till den egna vardagen och den egna ledarrollen. Mellan modulerna får deltagarna hemuppgifter som utförs i par eller individuellt.

Helén Källholm
Helén har över 20 års erfarenhet av att vara chef och har varit både mellanchef och vd. Hon har varit chef såväl inom näringslivet som i ideell sektor och har lång egen erfarenhet av att leda i idéburen sektor. Under åren 2010-2019 har hon varit vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Genom den rollen har hon tillägnat sig en god kunskap om komplexiteten i kyrkoherderollen. För Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations räkning har hon initierat de styrelseutbildningar som organisationen tillhandahåller till förtroendevalda sedan flera år tillbaka. Helén är väl förtrogen med såväl kyrkorådsrollen som kyrkoherderollen och det gränssnitt som finns mellan de olika ansvarsområdena. Helén är civilekonom men har också fem års utbildning från Gestaltakademins långa program.


Monica Klingvall

Monica har med sina 20 år som ledarskapskonsult erfarenhet från ett hundratal ledningsgrupper och hon har hela tiden haft chefer i individuell coachning/handledning. Monica har skapat och drivit många och omfattande ledarutvecklingsprogram. Arbetet har utförts inom en rad olika branscher och organisationer, ofta i stora komplexa kunskapsintensiva organisationer. Hon har femton års egen chefserfarenhet. I grunden är hon socionom och hon har även en examen från det 4-åriga programmet i individ-, grupp-, och organisationsutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien. Vidare är Monica diplomerad coach och har gått flera fördjupningar inom ledarskap på Gestaltakademin. Monica innehar också flera licenser och certifieringar i olika ledarskapsverktyg.

Målgrupp

Kyrkoherdar

Kursmål

Programmet präglas av dialog, reflektion och delande av erfarenheter, hela tiden med syftet att kunna vidga de egna perspektiven och fördjupa förståelsen för den egna ledarrollen.

Datum, plats och utbildningsform

Startdatum: 14-16 september 2022 klockan 10.00 
Plats: Stiftsgården Stjärnholm mellan Nyköping och Oxelösund
Utbildningsform: Utbildningen genomförs i internatform

Programmet genomförs
Modul 1: 14-16 september 2022
Modul 2: 19-21 oktober 2022
Modul 3: 30 november -2 december 2022
Modul 4: 11-13 januari 2023
Modul 5: 15-17 februari 2023

Pris
30 000 kronor exkl. moms. Om faktureringen: Modul 1-3 faktureras vid uppstart av programmet (18 000 kr exklusive moms). Modul 4-5 sker under 2023 och faktureras efter modul 4 (12 000 kr exklusive moms). 

Kostnad för helpension (kost och logi)tillkommer. Vi ombesörjer bokningen.

Max antal deltagare
10

Kontaktperson innehåll
Helén Källholm,
08-737 72 06, helen.kallholm@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor
Pia Magnusson,
08-737 72 41, pia.magnusson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Kommande tillfällen i

Oxelösund

Stiftsgården Stjärnholm
15 dagar mellan2023-09-20 10:00 - 18:302024-02-16 08:30 - 14:00
Visa kursdagar
Platser finns
30 000 kr exkl. moms